Course Description   (คำอธิบายหลักสูตร)

รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาที่จัดทำการสอนในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ เพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน นำไปสู่เป้าหมายการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ

Course Outline   (โครงสร้างรายวิชา)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับการรับผิดชอบของสังคม

Instruction Method and Assessment   (วิธีการสอนและการประเมินผล)

สื่อ e-Learning จำนวน 4 เรื่อง ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) นักเรียนแต่ละคนต้องมีบัญชี (Account) ของตนเองในการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าเรียนและทำแบบทดสอบ หากได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก ป.ป.ช.

บทเรียนแบบ e-Learning

ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์
ไม่ทนต่อการทุจริต
การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในสังคม

ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์

แผนการจัดการเรียนรู้

วิเคราะห์การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน


จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถแสดงตัวอย่างของการกระทำที่แสดงให้เห็นผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้


การประเมินผล

สอบท้ายบทเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 หรือมากกว่า

ไม่ทนต่อการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. แสดงตัวอย่างความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
 2. แสดงตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบได้

การประเมินผล

สอบท้ายบทเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 หรือมากกว่า

การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน

แผนการจัดการเรียนรู้

การใช้ศาลาประชาคมที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
 2. สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
 3. สามารถใช้พื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตได้

การประเมินผล

สอบท้ายบทเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 หรือมากกว่า

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในสังคม

แผนการจัดการเรียนรู้

การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. บอกแนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้
 2. อธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้

การประเมินผล

สอบท้ายบทเรียน เกณฑ์ผ่านร้อยละ 70 หรือมากกว่า

บทเรียนแบบ e-Book

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 1.1 วิเคราะห์ วิจารณ์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับสังคม
  • 1.2 การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้ระบบคิดฐานสองในระดับสังคม
  • 1.3 พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่เกิดขึ้นในระดับสังคม
  • 1.4 ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลในระดับสังคม
  • 1.5 การเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
  • 1.6 ข้อดี ข้อเสีย ของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับสังคม
 2. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
  • 2.1 รูปแบบของการทุจริต
  • 2.2 ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
 3. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 3.1 ผลกระทบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
  • 3.2 วิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
 4. ผลประโยชน์ทับซ้อน
  • 4.1 สาเหตุการเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงเรียน
  • 4.2 รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงเรียน
  • 4.3 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
 1. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
  • 1.1 การจอดรถไม่เป็นที่
  • 1.2 การตั้งแผงขายของบนทางเท้า
 2. กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม
 3. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 1. การใช้ศาลาประชาคมที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 2. การใช้ห้องสมุดประชาชนที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 3. การจอดรถในที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 4. การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 5. การใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
 1. การเคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในสังคม
 2. สิทธิที่ได้รับในสังคม
  • 2.1 การศึกษา
  • 2.2 สาธารณสุข
  • 2.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • 2.4 สาธารณูปโภค
 3. หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติ
  • 3.1 การเสียภาษี
  • 3.2 การเคารพกฎจราจร
  • 3.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • 3.4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง
 4. ความเป็นพลเมือง
  • 4.1 ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงวัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติ
  • 4.2 การต่อต้านการทุจริตในสังคมและประเทศชาติ

ร้านหนังสือ   (e-Book Store)

สงวนลิขสิทธิ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ ?