บทเรียนแบบ e-Learning

ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์
ไม่ทนต่อการทุจริต
การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นในสังคม
สงวนลิขสิทธิ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ ?