บทเรียนแบบ e-Learning

การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
ทิ้งขยะให้ถูกต้อง
ช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกต้อง
สิทธิและหน้าที่ในชุมชน
สงวนลิขสิทธิ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ ?