Course Syllabus   (รายละเอียดหลักสูตร)

Course Description   (คำอธิบายหลักสูตร)

หลักสูตรวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับผู้ที่จะเป็นวิทยากร เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นผู้ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และการประยุกต์ใช้โมเดล STRONG รวมถึงแนะนำเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรที่ดี

Course Outline   (โครงสร้างรายวิชา)

  • วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
  • วิขาที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
  • วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
  • วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

บทเรียนแบบ e-Learning

รูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 10 รูปแบบได้
2. แสดงตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. อธิบายการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้
4. อธิบายแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐได้
รูปแบบการทุจริต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างระหว่างการทุจริตโดยข้าราชการ และการทุจริตโดยนักการเมืองได้
2. อธิบายการทุจริต 3 ประเภท
STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสำคัญของโมเดล STRONG ได้
2. แสดงตัวอย่างการปฏิบัติตนตามโมเดล STRONG ได้
บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุบทบาทและหน้าที่ของวิทยากรได้
2. อธิบายเทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดีได้ (ก่อน - ระหว่าง - หลังการบรรยาย)

บทเรียนแบบ e-Book

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ร้านหนังสือ   (e-Book Store)

สงวนลิขสิทธิ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ ?