เกี่ยวกับเรา

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. มีวัตถุประสงค์ให้มีระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) รองรับการขับเคลื่อนการเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วยองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรมีการแบ่งเนื้อหาตามกลุ่มผู้เรียน 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต)
  2. กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with Good Heart”)
  3. ผู้เรียนกลุ่มทหารและตำรวจ (ตามแนวทางรับราชการ ทหารและตำรวจ)
  4. กลุ่มผู้เรียนวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (วิทยากรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต)
  5. กลุ่มผู้เรียนโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต)

Contact us

สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคาร 7 ชั้น 5)

เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร 0 2528 4800 ต่อ 7115-6

หรือ 0 2528 4015

อีเมล aced.onacc@gmail.com

Contact us

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • ประชาชนทั่วไป
  • นักเรียน นักศึกษา
  • ทหารและตำรวจ
  • ข้าราชการทุกประเภท
สงวนลิขสิทธิ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ต้องการความช่วยเหลือ ?